วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
(PRACHUAP KHIRI KHAN TECHNOLOGICAL COLLEGE)

14 ม. 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7700 โทร. 032-810151 โทรสำร 032-810152 www.p-techno.ac.th


เอกสารในการสมัครใบสมัครเรียนและประวัตินักเรียนผู้สมัครจะต้องแจ้งรายละเอียดทุกอย่างที่เป็นจริงประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับ ชื่อสถานศึกษา วิชาเอก เกรดเฉลี่ยสะสม ปีที่จบ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลาย
ปวช

แผนที่บ้านนักเรียน


กรณีพิเศษการรับชุดนักเรียน

การรับข่าวสารในการสมัคร

ข้ำพเจ้าขอรับรองว่ำข้อความดังกล่ำวทั้งหมดนี้เป็นควำมจริง ถ้าข้อควำมหนึ่งข้อควำมใดมิได้เป็นควำมจริง ข้าพเจ้ายอมให้วิทยาลัยปลดออกจากการเป็นนักเรียนทันที